N

公司更名公告

公司更名公告

     

     我公司(原“广州市国内能上吗业技术有限公司”)在大家的关注和支持下持续发展壮大,由于公司发展的需要,2018913日,经广州市工商行政管理局批准,原“广州市国内能上吗业技术有限公司”顺利完成股改变更,正式更名为“国内能上吗”!公司注册地址同时进行了变更。现将有关更名事项做如下声明:
    1
、我公司将于2018 913日启用新公司名称:“国内能上吗”。
    2
、公司名称变更不影响我公司原有的各项权利及义务。原“广州市国内能上吗业技术有限公司”的资产和债权债务以及对外签订的各类合同、合作协议等法律文书,均由“国内能上吗”依法承继。
    感谢各界人士长期以来对我公司的关注与支持。我们将一如既往为您提供优质的产品和专业的服务!


                                           国内能上吗
                                                     2018
0918